Onbeperkt salderen: mag dat?

Op 13 mei maakte energieleverancier Atoomstroom bekend dat zij de salderingsgrens van 5.000 kWh voor kleinverbruikers laat vervallen en onbeperkt gaat salderen. Op Twitter wordt gediscussieerd over de vraag of dit is toegestaan.

Atoomstroom stelt dat onbeperkt salderen is toegestaan. Anderen betwijfelen dat. Wat zegt de wet? De wetteksten waarom het draait zijn de volgende.

Elektriciteitswet 1998, artikel 31c lid 2:

Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die per jaar minder dan 3000 kWh duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de netbeheerder de stand van de in het eerste lid bedoelde meter, ten behoeve van de jaarlijkse rekening van de leverancier, door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit.

Dit artikel zegt dat een afnemer die minder dan 3.000 kWh per jaar teruglevert aan het elektriciteitsnet, dit mag aftrekken van het verbruik. Wat er gebeurt als je meer dan 3.000 kWh teruglevert, wordt niet vermeldt. Deze onnauwkeurigheid heeft dan ook tot verschillende interpretaties en dus problemen geleid. “Op grond van het huidige artikel 31c vervalt de saldering als een kleinverbruiker méér produceert dan 3000 kWh per jaar. Dat werpt een stevige drempel op om dóór te produceren als de grens van 3000 kWh nadert.” [1] “Bij teruglevering vanaf 3.000 kWh per jaar en bij negatief verbruik is er geen wettelijke bepaling die exact aangeeft wat een redelijke terugleververgoeding dient te zijn.” [2] Bij negatief verbruik en overschrijding van de salderingsgrens, geldt dus het recht op saldering niet meer en heeft de verbruiker alleen recht op een redelijke terugleververgoeding:

Elektriciteitswet 1998, artikel 95c lid 2 en 3:

2. Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden.

3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit.

In de Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen is uitgewerkt wat een redelijke terugleververgoeding is. De energieleverancier mag in ieder geval de teruggeleverde elektriciteit niet weigeren. In beide artikelen is aangegeven waar de afnemer recht op heeft en waartoe de energieleverancier verplicht is. De wet laat ruimte open voor energieleveranciers om meer dan 3.000 kWh te salderen. De wet zal op dit punt aangepast worden en de salderingsgrens worden verhoogd naar 5.000 kWh. De meeste energieleveranciers hanteren deze salderingsgrens nu al. Greenchoice geeft zelfs over een negatief verbruik een hoge terugleververgoeding inclusief Energiebelasting en BTW. Cruciaal is de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met onbeperkt salderen. In de Wet Belastingen op Milieugrondslag is de Energiebelasting beschreven.

Wet Belastingen op Milieugrondslag, artikel 50, lid 2:

Indien de verbruiker, bedoeld in het eerste lid, via een aansluiting elektriciteit op het distributienet heeft ingevoed ter zake waarvan artikel 31c, tweede lid, dan wel artikel 95c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt toegepast, is het eerste lid van toepassing op het positieve saldo van de via de aansluiting geleverde elektriciteit minus de via de aansluiting ingevoede elektriciteit.

Hier staat dat Energiebelasting moet worden betaald over het positieve saldo van de geleverde elektriciteit minus de teruggeleverde elektriciteit. Dit betekent dat dit wetsartikel onbeperkt salderen toestaat en dat over een negatief verbruik geen Energiebelasting betaald hoeft te worden.

Het is overigens erg belangrijk de wetsteksten nauwkeurig te lezen. Artikel 50 van de WBM is ook van belang voor allerlei andere constructies. Hieronder is dit artikel ‘vertaald’.

Wet Belastingen op Milieugrondslag, artikel 50, in ‘normale’ taal, toegespitst op elektriciteit uit zonnepanelen:

  1. Als je elektriciteit geleverd krijgt via een aansluiting op het elektriciteitsnet, betaal je energiebelasting over de geleverde elektriciteit.
  2. Als je duurzame elektriciteit teruglevert aan het net, dan betaal je over het positieve verschil tussen verbruik en teruglevering energiebelasting. Over een negatief verbruik hoeft geen Energiebelasting te worden betaald.
  3. Als energiebedrijf hoef je over de elektriciteit die je afneemt en gebruikt om aan een klant energie te leveren, geen energiebelasting te betalen. Dat gebeurt immers bij levering aan de klant al.
  4. Als je elektriciteit op een andere manier krijgt dan via een normale aansluiting, dan betaal je daarover ook energiebelasting.
  5. Dat geldt echter niet voor elektriciteit die je uit je eigen zonnepanelen haalt.

Conclusie

Op basis van bovenstaande wetsartikelen is het Atoomstroom toegestaan onbeperkt te salderen. In de praktijk gebeurt het al dat energieleveranciers een hogere salderingsgrens aanhouden dan in de wet staat. Het verder verhogen van de salderingsgrens of onbeperkt salderen is een uitbreiding van deze bestaande praktijk.

Atoomstroom is niet duidelijk over salderen bij negatief verbruik. Ik neem aan dat Atoomstroom voor negatief verbruik een redelijke terugleververgoeding geeft.

Wat schieten we ermee op?

Voor de meeste consumenten levert onbeperkt salderen geen voordeel op. De grens van 5.000 kWh per jaar teruggeleverde elektriciteit wordt zelden bereikt. Voor consumenten zijn de condities van Greenchoice gunstiger, want ook over een negatief verbruik wordt een riante vergoeding gegeven (Greenchoice legt hier geld op toe). Atoomstroom richt zich op een andere doelgroep: de grotere kleinverbruikers. Dat zijn aansluitingen met een aansluitwaarde niet groter dan 3x80A, maar met een relatief hoog elektriciteitsverbruik. Agrariërs of kleine bedrijven vallen hieronder.

In het oog moet worden gehouden dat de grotere kleinverbruikers ook minder voor hun elektriciteit betalen. De Energiebelasting is gestaffeld en voor het verbruik boven de 10.000 kWh is de Energiebelasting een stuk lager. Het tarief in de staffel 10.000 – 50.000 kWh bedraagt € 0,0408. Inclusief BTW betekent dit een voordeel van een kleine 5 cent per kWh. Dit kan echter genoeg zijn om een grote zonnestroominstallatie rendabel te krijgen. Deze grotere kleinverbruikers zijn immers vaak ook ondernemer en mogen dus gebruik maken van fiscale voordelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en Willekeurige Afschrijving (WA). Onbeperkt salderen is dus weer een stapje de goede richting op. Hoe gaan andere energieleveranciers hier op reageren?

Bronnen:

Het persbericht van Atoomstroom is te lezen op: http://bit.ly/l7c6Yz

Elektriciteitswet 1998: http://bit.ly/jv8BCM

Wet belastingen op milieugrondslag: http://bit.ly/kEUq6K

Beleidsregel Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit: http://bit.ly/m7IYBm

[1] http://bit.ly/iSQFID

[2] http://bit.ly/ioo56Y

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: