Minder belastingvermindering

Het Belastingplan 2015 bevat een opvallende maatregel, die op het eerste gezicht niet zoveel om het lijf heeft: een verlaging van de belastingvermindering op de energiebelasting. Het kabinet wil deze belastingvermindering volgend jaar met 6,78 verlagen. So what?

Over het verbruik van gas en elektriciteit moet energiebelasting worden betaald. Deze energiebelasting wordt deels gecompenseerd door een belastingvermindering op de energiebelasting. De afgelopen jaren was deze belastingvermindering voor verblijfsruimten € 318,62 (excl. btw) en voor niet-verblijfsruimten € 119,62 (excl. btw). De belastingvermindering op energiebelasting is voortgekomen uit de heffingsvrije voeten op de energiebelasting. Het idee bij deze heffingsvrije voeten was dat elk huishouden een bepaalde hoeveelheid energie onbelast mag verbruiken. Daarnaast werd met de introductie van het capaciteitstarief (kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet) een compensatie toegevoegd aan de belastingvermindering op energiebelasting. De belastingvermindering is de afgelopen jaren niet geïndexeerd, terwijl de tarieven van de energiebelasting wel geïndexeerd zijn.

Het kabinet wil de belastingvermindering voor niet-verblijfsruimten helemaal schrappen en de belastingvermindering voor verblijfsruimten in 2015 met € 6,78 verlagen. De motivatie is tweeledig. In de eerste plaats wil het kabinet hiermee de ‘uitbreiding vrijstelling zelfopwekking naar de huursector’ financieren. Het Belastingplan 2015 formuleert het zo: “Deze verruiming voor de verhuursector gaat gepaard met een budgettaire derving die zal worden gedekt door een verlaging van de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie.”

In de tweede plaats wil het kabinet de belastingderving als gevolg van het Arrest Fuchs compenseren. Het Arrest Fuchs heeft het ervoor gezorgd dat huishoudens de btw op de aanschaf van hun zonnepanelen kunnen terugvragen (via de kleine-ondernemersregeling). In het Belastingplan 2015 staat: “Door het met btw-ondernemerschap gepaard gaande recht op aftrek van btw en de werking van de kleine ondernemersregeling heeft dit arrest een budgettaire derving tot gevolg. Om de derving als gevolg van het arrest te dekken, zal de vaste belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie (nu € 318,62) stapsgewijs worden verlaagd en de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie (nu € 119,62) worden afgeschaft. Deze dekking uit de belastingvermindering in de energiebelasting komt bovenop de dekking voor de hiervoor genoemde uitbreiding van de vrijstelling voor zelfopwekking naar de huursector.”

Als we naar 2015 kijken, dan rekent het kabinet met een belastingderving van € 3 miljoen voor de uitbreiding van salderen naar de huursector en € 66 miljoen voor de belastingderving door het Fuchs-arrest.

Met deze aanpassing in de belastingvermindering maakt het kabinet een aantal bijzondere bewegingen. De belastingderving als gevolg van het salderen van duurzame elektriciteit bij woningen en gebouwen waar de zonnepanelen in eigendom zijn van de verbruikers, groeit nog steeds, maar deze derving is nog nooit gecompenseerd via een verlaging van de belastingvermindering op energiebelasting. De uitbreiding naar de huursector wordt – voor het eerst! – via deze route ‘gerepareerd’.

Even opvallend is de reparatie van de btw-derving. In Nederland zijn er zo’n 7,5 miljoen huishoudelijke elektriciteitsaansluitingen en nog eens zo’n half miljoen niet-huishoudelijke aansluitingen. De verlaging van de belastingvermindering levert volgend jaar dus zo’n € 55 miljoen op, exclusief het schrappen van de belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie. De door de Oostenrijker Fuchs veroorzaakte btw-subsidie op zonnepanelen wordt dus gecompenseerd door alle huishoudens € 6,78 extra energiebelasting te laten betalen. Het is opvallend dat het kabinet deze btw-derving compenseert via de energiebelasting en niet via (een aanpassing van) de kleine-ondernemersregeling.

Het is voor het eerst dat derving van belasting door de groei van zonnepanelen gecompenseerd wordt door een verlaging van de belastingvermindering op energiebelasting. Andere maatregelen die derving van energiebelasting tot gevolg hebben, werden tot op heden gecompenseerd via een verhoging van de tarieven. Het lijkt er dus op dat niet alleen het verhogen van de tarieven, maar ook een verlaging van de belastingvermindering tot het pakket van instrumenten gaat horen dat wordt ingezet om de inkomsten uit de energiebelasting op een gelijk niveau te houden. Houdbaar is dit op de lange termijn echter niet. Want als de capaciteit aan zonne-energie fors blijft groeien en energiebesparing in woningen daadwerkelijk van de grond komt, zullen de belastinginkomsten met honderden miljoenen euro’s dalen. Dat blijven compenseren door andere huishoudens de derving te laten ophoesten, is onhoudbaar.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: